DOTAZY

PRAVIDLA PRO FUNGOVÁNÍ DDM MAJÁK

04.06.2023

Kdo jsme?
Jsme příspěvkovou organizací zřízenou městem Moravská Třebová a patříme mezi školská zařízení zařazené do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Naším posláním je motivovat, podporovat a vést děti, žáky, studenty, mládež, ale i dospělé k rozvoji osobnosti, k získávání a rozvoji klíčových a odborných kompetencí, zejména smysluplnému využívání volného času, a to širokou nabídkou činností v bezpečném prostředí, s profesionálním týmem pedagogů.
Zájmové vzdělání je realizováno formou pravidelné zájmové činnosti (zájmové kroužky), příležitostné zájmové činnosti (akce) a táborové a letní činnosti. Nabízíme výukové programy pro školy, soutěže a také pořadatelství různých akcí pro širokou veřejnost. Vykonáváme činnost po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování.

Čím se řídíme?
Chod našeho školského zařízení má svá pravidla, která vycházejí z platných právních předpisů. Obsah naší činnosti je vymezen jednak Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (Školský zákon) a dalšími právními předpisy, zejména pak Vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Mezi základní dokumenty naší organizace, podle nichž se uskutečňuje veškeré zájmové vzdělání, patří Vnitřní řád a Školní vzdělávací program. Tyto dokumenty jsou k dispozici v hale DDM a také na webový stránkách naší organizace v sekci MENU/DOKUMENTY ORGANIZACE nebo na tomto odkaze: https://www.ddm-mt.cz/o-nas-dokumenty-organizace

PŘIHLAŠOVÁNÍ

04.06.2023

Jak můžu své dítě přihlásit do kroužku/ na tábor/ na pobytovou akci?

Přihlašování nezletilých účastníků zájmového vzdělávání provádějí jeho zákonní zástupci a probíhá elektronicky přes náš web, prostřednictvím tzv. „Klientského centra.“ Systém funguje podle podobných principů, jako když nakupujete v e-shopu.
Nejprve se v našem centru zaregistrujete (vytvoříte si svůj klientský účet), ve kterém pracujete s účastníky (vašimi dětmi nebo vlastní osobou).
Po provedení registrace se do systému přihlašujete pod vámi zaregistrovaným emailem a zvoleným heslem.

JEDNOTLIVÉ KROKY PŘIHLAŠOVÁNÍ
Registrace do klientského centra (vytvoření svého klientského účtu) viz odkaz https://ddm-mt.iddm.cz/registrace.
Přihlášení viz odkaz https://ddm-mt.iddm.cz/prihlaseni
Aktualizace, přehled účastníků, informace o přihláškách, doplnění a aktualizace všech údajů, kontaktů apod.
Výběr kroužku/akce/tábora
Založení přihlášky – výběr aktivity/kroužku/akce + doplnění nezbytných údajů, potvrzení souhlasů, seznámení s Vnitřním řádem apod. + Platba
Podrobný návod na přihlášení naleznete v samostatném dokumentu na našem webu sekci MENU/DOKUMENTY KE STAŽENÍ nebo na odkaze:
https://www.ddm-mt.cz/dokumenty-ke-stazeni

KLIENTSKÝ ÚČET A JEHO VÝHODY + novinky od šk.r. 2023/2024

04.06.2023

Proč jste zavedli elektronické přihlašování?
Elektronickým přihlašováním vám chceme umožnit rezervaci místa pro vás nebo vaše dítě v našem kroužku/na táboře bez toho, že byste se musel/a vzdálit z pohodlí svého domova. Přihlášení je možné provést odkudkoliv, kde máte přístup k internetu. Tento systém přináší spoustu výhod, o kterých se dozvíte v následujících odstavcích.

Založil/a jsem si klientský účet, ale když k němu chci přiřadit dítě/účastníka, píše mi to, že je již evidován. Co teď?
Kontaktujte naši paní účetní Martinu Krajíčkovou nebo ředitelku Andreu Aberlovou, které vám účastníka k vašemu klientskému účtu přiřadí. Odkazy na pracovníky naleznete na našem webu v sekci KONTAKTY/kontakty na pracovníky https://www.ddm-mt.cz/kontakty-pracovnici

Upozorňujeme, že pro přihlašování je nutné používat pouze jeden emailový účet. Účastník (dítě či dospělý) nemůže být evidován u dvou klientských účtů. Také berte na vědomí, že po vás budeme chtít ověření, že jde skutečně o vaše dítě.

Přihlásila jsem se ke svému klientskému účtu a svoje dítě/či jiného účastníka tam nevidím. Co teď?
Jste-li přesvědčeni, že byste zde svoje děti měli vidět a nejsou tu, mohlo se stát, že neznáme vaši aktuální mailovou adresu – v takovém případě systém děti nedokáže k vaší registraci přiřadit. Kontaktujte ekonomku paní Martinu Krajíčkovou nebo ředitelku Andreu Aberlovou, aby mohly dát vše do pořádku. I v tomto případě platí, že budeme potřebovat ověření, že jde skutečně o vaše dítě.

Musíme přihlašovat elektronicky tedy přes klientský účet?
Váš klientský účet je důležitý. Posíláme přes něj přihlášky, pokyny k platbě, vidíte zde své platby, případné přeplatky a nedoplatky, máte přehled o veškerých aktivitách přihlášených účastníků a můžete aktualizovat osobní a kontaktní údaje apod. Nespornou výhodou je neustálá aktualizace programu a doplňování nových a užitečných funkcí.

Co když si z nějakého důvodu klientský účet nechci zakládat, můžu provést přihlášení na kroužek/tábor/akci jiným způsobem?
V tomto případě lze přihlášení provést v DDM s naším pracovníkem a projít s ním jednotlivé kroky přihlašování. Bude nutné seznámit se s danými podmínkami, vytisknout a podepsat přihlášku a domluvit pokyny k platbě.
Berte ale na vědomí, že tento způsob přihlašování vám nenabízí tolik možností, jako elektronický systém.

Můj syn/dcera, měl již 18 let, musím jej stále zapisovat do kroužku já nebo se může zapsat sám?
Zákonní zástupci přihlašují osoby, které jsou mladší 18 let. Proto si vaše dítě, které již dovršilo 18 let, může vytvořit svoji registraci a přihlašovat se samo. Pokud chcete k přihlášení využít váš účet, je to možné, ale přihlášku už podepisuje pouze vaše dcera/syn.

Musím ještě odevzdávat písemnou a podepsanou přihlášku, když jsme naše dítě přihlásili elektronicky? – POZOR, NOVINKA od školního roku 2023/2024
V případě, že jste vytvořili prostřednictvím své ověřené emailové adresy registraci v našem elektronickém systému, vyplnili jste potřebné údaje o sobě i dítěti a potvrdili souhlas se všemi uvedenými podmínkami, akceptujeme přihlášku v elektronické podobě. Další podmínkou k přijetí dítěte do kroužku je úhrada účastnického poplatku.

Kdy se musí odevzdat vytištěná a podepsaná přihláška a komu?
Pokud nemáte vytvořený klientský účet a přihlašovali jste svoje dítě za pomoci pracovníků DDM, je nutné přihlášku vytisknout, z obou stran podepsat a co nejdříve ji odevzdat do DDM nebo vedoucímu kroužku. Další podmínkou k přijetí dítěte do kroužku je úhrada účastnického poplatku.

Proč není nikde ke stažení formulář přihlášky?
Veškerou administraci přihlášek i plateb zpracováváme automatizovaně prostřednictvím databázového systému, abychom ušetřili co nejvíce našeho i vašeho času. Tento systém přihlášku vygeneruje na základě vámi uvedených údajů a současně je k přihlášce přiřazen variabilní symbol k platbě.

Moje dítě bylo v kroužku zapsané už minulý školní rok, musím ho znovu přihlašovat?
Ano, je třeba jej vždy přihlásit pro stávající školní rok.

Jak dlouho je platná přihláška do kroužku?
Přihláška je vždy platná na celý školní rok. Pokud během něj dítě už kroužek navštěvovat nebude, je třeba, aby zákonní zástupci tuto skutečnost oznámili pracovníkovi DDM. Ten provede v systému odhlášení a místo bude uvolněno pro další případné zájemce.

Je možné si rezervovat místo v kroužku, který už dítě navštěvovalo a chce pokračovat i v příštím školním roce? POZOR, NOVINKAod školního roku 2023/2024
Ano, je to možné. Přihlašovací systém nově umožňuje přednostní online přihlašování, tzv. PŘEDZÁPIS na základě předem nastaveného hesla. To obdrží zákonní zástupci účastníků, kteří mají právo se na kroužek, akci či tábor přihlásit přednostně v daném termínu. Činnosti s nastaveným předzápisem, budou v klientském centru zobrazeny včetně termínu, kdy je pro stávající členy umožněn.

Od kdy bývá spuštěno přihlašování na kroužky/ tábory? POZOR, NOVINKA od školního roku 2023/2024
Nabídka kroužků na následující školní rok bude zveřejňována na našem webu již od června příslušného školního roku a bude zároveň spuštěno i ONLINE přihlašování.
Nabídka letních táborů bývá na našem webu zpravidla zveřejňována v průběhu února nebo března příslušného školního roku.


Kdy budete ONLINE přihlášky do kroužků na nový školní rok schvalovat?
Schvalování elektronických přihlášek bude probíhat během měsíce června a začátkem září. V době letních prázdnin z důvodu probíhající táborové činnosti a čerpání dovolené jednotlivých pracovníků, bude schvalování probíhat velmi omezeně.


Nevidím v nabídce kroužků/táborů/akcí možnost ONLINE přihlášky, kde je chyba?
Pokud nevidíte tlačítko „chci se přihlásit online", může to být některý z těchto důvodů:
na konkrétní akci se dopředu přihlašovat nemusíte a stačí přijít v den konání
online přihlašování ještě nebylo spuštěno
přijetí se domlouvá individuálně na základě konkrétně stanovených podmínek a ONLINE přihlašování není umožněno. Důvodem bývá zejména tzv. „přednostní“ zápis pro ty, kteří navštěvovali konkrétní kroužek v loňském školním roce, kdy bývá kapacita velmi omezená zejména z bezpečnostních důvodů.
tábor či akce je určená výhradně pro členy zájmového útvaru

ÚČASTNICKÉ POPLATKY, DOKLADY O PŘIJATÉ PLATBĚ+ novinky

04.06.2023

Co všechno je zahrnuto v ceně kroužku?
Úplata za kroužky vychází z finančního rozpočtu jednotlivých kroužků a podmínek, na jejichž základě kroužek pracuje (nájemné za prostory, materiální náklady, personální zabezpečení apod.). DDM garantuje pravidelnou činnost ve 30 týdnech během školního roku.
V ceně jsou také zahrnuty administrativní a jiné náklady, které s činností bezpodmínečně souvisí.
U některých kroužků se v průběhu školního roku vyskytují další finanční náklady spojené s činností zájmového útvaru (např. doprava na soutěže, kostýmy, dresy aj.), které v ceně zahrnuty nejsou. Podrobné informace o této skutečnosti vám sdělí vedoucí kroužků nebo pracovníci DDM.

Jakým způsobem mám zaplatit účastnický poplatek za kroužek/akci/tábor?
Pokyny k platbě obdržíte e-mailem společně s informacemi o stavu vaší přihlášky. Poplatek uhraďte převodem na náš bankovní účet a je to vždy nutné provést pod variabilním symbolem, který byl u konkrétního kroužku a dítěte vygenerován a následně vám zaslán. V případě chybného zadání nebude vaše platba identifikována a spárována s konkrétní přihláškou. Nelze platit více kroužků pod jedním variabilním symbolem,
POZOR, NOVINKA
Nově je možnost kroužek uhradit pomocí QR kódu, který naleznete ve svém klientském účtu.

Proč nemohu platby poslat dohromady pod jedním variabilním symbolem?
Systém, který využíváme, je synchronizovaný s bankou a veškeré platby identifikuje právě pomocí variabilních symbolů. V případě zadání jiného variabilního symbolu nebude vaše platba propojena s vaší přihláškou a ta bude identifikována jako neuhrazená. Prosíme tedy o dodržení stanovených pravidel, pomůžete nám tak s hladkým zpracováním došlých plateb.

Mohu kroužek/tábor/akci zaplatit v hotovosti?
Jelikož zpracovávání hotovostních plateb vyžaduje mnohem větší nároky na pracovní síly i bezpečnost, preferujeme platby převodem. Pokud vám ale hotovostní platba více vyhovuje, akceptujeme i tento způsob. Lze jej však provádět pouze v kanceláři ekonomky v DDM a po předchozí domluvě.

Když jsou účastnické poplatky za kroužky stanoveny na pololetí, mohu zaplatit najednou na celý školní rok?
Ano, pokud vám to vyhovuje, je to možné. Jakmile uhradíte celou částku, náš systém vaši platbu díky variabilnímu symbolu správně přiřadí a v druhém pololetí se již předpis k platbě nevygeneruje a nebude vám pokyn k platbě posílán.

Do kdy je třeba zaplatit účastnický poplatek za kroužek?
Pokyny k platbě obdržíte e-mailem společně s informacemi o stavu vaší přihlášky. Podmínkou k přijetí dítěte do kroužku je mimo přihlášky i úhrada účastnického poplatku. Jakmile víte, že dítě do kroužku bude chodit a kroužek svoji činnost skutečně zahájí, je třeba příspěvek uhradit co nejdříve.
Termíny plateb je třeba dodržovat abychom věděli, že o kroužek/tábor/akci máte skutečný zájem a neblokujete tak místo případným náhradníkům.

Jak mám postupovat, když chci vystavit doklad o zaplacení kroužku/tábora pro zdravotní pojišťovnu? POZOR, NOVINKA od školního roku 2023/2024
V případě, že jste přihlášku provedli prostřednictvím klientského centra, doklad o přijaté platbě si po její úhradě můžete stáhnout ve svém klientském účtu sami. Potvrzení se u plateb typu Banka příjem, Pokladna příjem a Platba online generuje automaticky. Je třeba kliknout na tlačítko Doklad k platbě v přehledu plateb u přihlášky.
Pokud poplatek hradíte hotově v kanceláři DDM, vystavíme vám příjmový doklad, který zdravotní pojišťovny akceptují.

Tábor uhradí můj zaměstnavatel, jak mám postupovat?
Máte-li možnost získat finanční příspěvek zaměstnavatele na úhradu tábora, napište e-mail paní účetní m.krajickova@ddm-mt.cz a doplňte údaje nutné k vystavení faktury:
plný název organizace, jeho IČ a fakturační adresu
jméno a příjmení dítěte a rodiče (zaměstnance, který o příspěvek žádá)
název tábora, variabilní symbol dítěte (podle přihlášky)
Paní účetní fakturu vystaví a domluví se s vámi, jestli si ji osobně vyzvednete nebo vám ji má zaslat.

Co mám dělat v případě, že jsem ve složité finanční situaci a úhradu nemohu v daný termín provést? Je možné se domluvit jinak?
Ano, možné to je po vzájemné domluvě. Kontaktujte ředitelku DDM a s ní se domluvíte na konkrétních podmínkách.

ZÁJMOVÉ ÚTVARY (kroužky)

04.06.2023

Kdy začínají kroužky?
Každý kroužek má svá specifika a termín začátku je volen také podle situace a potřeby (tréninky na závody a soutěže apod.). Kroužky v prvním pololetí většinou začínají první týden v říjnu. V září probíhají první informativní schůzky, na kterých se zájemci i rodiče dozví vše o fungování, podmínkách, termínu zahájení činnosti apod. Během září se také vyřizují smlouvy se školami a jinými organizacemi kvůli pronájmu tělocvičen a ostatních prostor.

Může si moje dítě kroužek nejprve vyzkoušet?
Ano, je to samozřejmě možné a to 1 - 2x vždy při zahájení činnosti a po domluvě s vedoucím. Pokud se činnost dítěti bude líbit, je ho třeba co nejdříve přihlásit a uhradit příslušný poplatek.

Otevřete vždy každý kroužek, který je v nabídce?
Toto bohužel zajistit nemůžeme. Pokud se nenaplní minimální kapacita, která je u každého kroužku stanovena individuálně s ohledem na činnost, náklady apod., kroužek otevřen nebude, V takovém případě budou již uhrazené poplatky vráceny ve 100%.
Ve výjimečných případech a po dohodě se zájemci a ředitelkou DDM, může být kroužek otevřen i s menším počtem účastníků, avšak v případě navýšení poplatku.

Může se stát, že bude činnost kroužku ukončena během školního roku?
Ano, i to se může stát, a to zejména z důvodu odhlášení účastníků a nezajištění minimální kapacity viz předešlá odpověď. I v takovém případě platí, že by byly uhrazené poplatky za neproběhlé schůzky vráceny.

Musím své dítě z kroužku omlouvat?
Ano, žádáme vás o to. Každá činnost vyžaduje přípravu a pedagogové program uzpůsobují i počtu účastníků. Některé kroužky jsou na přípravu a organizaci velmi náročné a na jejich vedení se podílí hned několik pedagogů. Pokud na schůzku nedorazí většina účastníků, je naplánovaná činnost narušená, v některých případech dokonce nemožná.

Dalším důležitým důvodem k omlouvání je bezpečnost vašich dětí. Pokud na kroužek dochází samy, je žádoucí, aby vedoucí informaci o nepřítomnosti měli a nemuseli o ně mít obavu.
Proto vás prosíme o včasné omlouvání, stačí formou sms vedoucímu, Telefonní číslo vám sdělí na 1. schůzce nebo si ho vyžádejte v DDM.

Účastníka, který se čtyřikrát po sobě nezúčastnil činnosti zájmového útvaru a neinformoval nás o důvodech své neúčasti, považujeme za odhlášeného. V takovém případě se zaplacený účastnický poplatek nevrací.

Jak řešit úrazy?
Pokud se v době konání kroužku/tábora stane účastníkovi úraz, musí tuto skutečnost ihned nahlásit vedoucímu. Ten poskytne účastníkovi první pomoc, v případě potřeby zajistí lékařské ošetření a neprodleně vyrozumí zákonného zástupce, následně také vedení DDM. Úraz musí být vždy zapsán do knihy úrazů. V případě, že se jednalo o úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte ve škole nebo školském zařízení zasahující do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů, vyhotoví se záznam o úraze a dále se postupuje v souladu s právními předpisy a v součinnosti se zákonnými zástupci.

Stále něčemu nerozumím, na koho se mohu obrátit?
Záleží na povaze Vašeho dotazu, ale kdokoli ze zaměstnanců našeho DDM vám rád pomůže. Kontakty na jednotlivé pracovníky naleznete na našem webu s sekci MENU/KONTAKTY/kontakty na pracovníky https://www.ddm-mt.cz/kontakty-pracovnici

SLEVY, DOTACE

04.06.2023

Je možné, aby byla poskytnuta nějaká sleva na kroužek či tábor? Pokud ano, jak mám postupovat?
Ano, paní ředitelka může poskytnout slevu, a to v těchto případech:
účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek v hmotné nouzi
účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči
účastník je svěřen do pěstounské péče
účastník navštěvuje v konkrétním pololetí tři zájmové kroužky DDM a dva z nich má už zaplacené, následně musí informovat účetní DDM a ta sníží předpis na třetí kroužek o částku 200Kč.
Jestliže se vás některá z možností a) – d) týká a chcete požádat o slevu, vyplňte formulář „ŽÁDOST O SLEVU ÚČASTNICKÉHO POPLATKU“ a odevzdat jej do kanceláře DDM. Formulář naleznete na našem webu v sekci MENU/DOKUMENTY KE STAŽENÍ .https://www.ddm-mt.cz/dokumenty-ke-stazeni

Upozorňujeme, že skutečnost uvedenou v bodech a) – c) bude muset prokázat.

POZOR, NOVINKA od školního roku 2023/2024
Od školního roku je také možnost využít dotace z projektu „DARUJEME KROUŽKY DĚTEM“, do kterého jsme se zapojili. Více informací a podmínky naleznete na tomto odkaze www.darujemekrouzky.cz

ODHLAŠOVÁNÍ (zájmové kroužky, tábory)

04.06.2023

Když zaplatím kroužek /tábor a poté dítě odhlásím, dostanu peníze zpět?
Účastnické poplatky vracíme pouze v případě vážných důvodů (dlouhodobá nemoc, změna bydliště apod.) nebo z důvodů na straně Majáku. V případě, že je důvodem odhlášení z kroužku dlouhodobá nemoc či jiná zdravotní nezpůsobilost účastníka, je potřeba doložit potvrzení od lékaře. Částka je vždy ponížena o manipulační poplatek 10 % a s ohledem na nezbytné provozních náklady, které vznikly.

TÁBORY
U táborů platí stejné podmínky, jako u kroužků (vracíme pouze v případě vážných důvodů a závažné zdravotní či jiné problémy se řeší individuálně). Částka je vždy ponížena o manipulační poplatek 10 %. a o nezbytné provozních náklady, které vznikly. DDM Maják má právo odečíst manipulační poplatek i od složené zálohy.
Další konkrétní storno podmínky u letních táborů jsou vždy součástí informativního emailu, který zákonní zástupci po provedení předběžné přihlášky obdrží.

Jak postupovat v případě, že splňuji podmínky k vrácení poplatku a chci jej vrátit?
V případě, že budete chtít vrátit účastnický poplatek a splňujete jednu z uvedených podmínek, stáhněte si na našem webu formulář k vrácení poplatku, vyplňte jej a odevzdejte společně s nezbytnými dokumenty v kanceláři DDM. Vaší žádostí se následně budeme zabývat a informovat vás. Formulář naleznete na našem webu v sekci MENU/DOKUMENTY KE STAŽENÍ https://www.ddm-mt.cz/dokumenty-ke-stazeni

OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

04.06.2023

Jaký je rozsah osobních údajů, který potřebujete?
Údaje pro přihlášení na kroužek/tábor/akci potřebujeme pro splnění zákonné povinnosti vést tzv. školní matriku. Tuto povinnost nám ukládá §28 školského zákona č. 561/2004 Sb., kde je i přesně definovaný rozsah údajů, které školní matrika vyžaduje. To platí pro děti, žáky škol (do ukončení střední školy), popřípadě studující VOŠ.
Pro ostatní účastníky (dospělé nestudující, popř. studenty VŠ) školní matriku vést nemusíme. Přesto však některé údaje nutně potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli zajistit odpovídající službu a také pro organizační zabezpečení programů.
Pro přihlášení na jednorázové akce (výtvarné dílny apod.) potřebujeme naprosté minimum údajů (zpravidla pouze jméno a telefon, abychom vás mohli kontaktovat v případě organizačních změn. Náš přihlašovací systém sám rozpozná, jaké údaje potřebujeme podle toho, kdo a na jakou činnost se přihlašuje.

K jakým údajům potřebujete náš souhlas?
Rádi bychom při naší práci a její propagaci využívali fotografie či videonahrávky z jednotlivých programů. Při tom se obtížně vyhneme zobrazování jednotlivých účastníků. K tomu potřebujeme váš souhlas. Je vaše svobodná vůle se rozhodnout, zda nám ho poskytnete. Respektujeme samozřejmě vaše právo nám souhlas neudělit a rozumíme důvodům, které vás k tomu mohou vést.
Rovněž bychom vám rádi občas poslali e-mailem informace o dalších programech, které připravujeme a které by pro vás mohly být zajímavé. I k tomu potřebujeme váš souhlas. Je vaším právem nám souhlas neudělit a my to budeme respektovat. Zaručujeme vám, že vaše údaje pro tyto účely nesdílíme s nikým jiným.

Kde najdu informaci o rozsahu údajů, které evidujete?
U každé přihlášky je druhá strana, která obsahuje souhrnnou informaci o všech důvodech zpracování údajů, které mají vztah k této přihlášce. Tam naleznete přesný výčet údajů, které potřebujeme a také důvody jejich zpracování. Existují-li k této přihlášce důvody k získání vašeho souhlasu, jsou souhlasy zahrnuty v této části přihlášky.
Nastavení vašeho stanoviska k udělení či neudělení souhlasu probíhá při procesu přihlašování buď přímo vaší volbou (online přihlášky) anebo na základě naší otázky (přihlašování osobně v DDM). Proto datum poskytnutí souhlasu je totožné s datem přihlášení.

Jak s osobními údaji nakládáte?
Přihlášky ke kroužkům a táborům jsme povinni archivovat ke splnění zákonných požadavků na vedení školní matriky a kontrolu (archivační lhůta pro školní matriku je 10 let).
V omezené míře jsou osobní údaje evidovány také v tzv. denících kroužků (něco jako třídní kniha ve škole). Všechny tyto dokumenty ukládáme v zabezpečeném prostoru Majáku a mají k nim přístup pouze oprávnění pracovníci dle našich interních pravidel. Na základě zákonných povinností můžeme údaje z těchto dokumentů poskytnout případným kontrolám (Česká školní inspekce apod.). Nikomu jinému je nepředáme.
Všechna data o přihláškách, platbách i kontaktech evidujeme také elektronicky v informačním systému Domeček. To je nástroj, který nám umožňuje efektivní a pružnou práci s veškerými údaji. Provozovatel Domečku je pro nás zpracovatelem dat a vykonává tuto činnost na základě uzavřené smlouvy. Ta nám zaručuje splnění zákonných povinností ke zpracování osobních údajů. Všechna data v tomto informačním systému jsou uložena na serverech v zabezpečeném datacentru. Veškerá komunikace v rámci našeho systému probíhá šifrovaně a práce s ním je zabezpečena nástroji uživatelských oprávnění, které umožňují pracovat s daty pouze oprávněným zaměstnancům Majáku.
Zaručujeme vám, že žádná data o vás z našeho informačního systému zásadně nikdy neposkytujeme nikomu dalšímu.
Kontakt na pověřence, který dohlíží na systém ochrany osobních údajů v naší organizaci naleznete zde: https://www.ddm-mt.cz/o-nas-dokumenty-organizace

Jaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů v DDM mám?
Kdokoli má právo požádat o výmaz osobních údajů, které o něm evidujeme. Vezměte v úvahu, že tento výmaz bude ve většině případů pouze částečný, protože některá data jsme povinni archivovat pro splnění našich zákonných povinností. Pokud evidujeme nějaký poskytnutý souhlas ke zpracování vašich údajů, máte právo ho kdykoli odvolat. V tom případě nás kontaktujte e-mailem, rádi vám vyhovíme.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.